ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Rom + Viale Gabriele D'Annunzio 1